Aneks št.2 k Splošnemu dogovoru 2019 ni rešitev prekomernih obremenitev zdravnikov, temveč kvečjemu rešuje finančno situacijo zdravstvenih domov ter z določanjem meje GK, ki je podlaga za fleksibilno nagrajevanje, predstavlja kršitev 10.a člena KPZZ

V FIDES- u, Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, smo že večkrat javno opozorili, da aneksa k Splošnemu dogovoru 2019 (1 in 2) ne bosta rešila težav na primarnem nivoju z vidika preobremenjenosti zdravnikov in to ne le zdravnikov družinske medicine in pediatrov, temveč tudi ginekologov v osnovnem zdravstvu in zdravnic ter zdravnikov zaposlenih v domovih starejših občanov, ki jih je aneks 2 povsem izpustil.

Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2019 zagotavlja zgolj dodatna sredstva javnim zavodom, da lahko izplačajo višje plače zdravnikom, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov (GK). Aneks rešuje pravzaprav le to, da dobijo zdravstveni domovi, ki se odločijo zdravnikom priznati dodatek za povečan obseg dela, finančna sredstva za to. Pravno podlago za priznanje povečanega obsega dela so imeli zdravstveni domovi tudi doslej v 10.a členu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki kot standard določa Modro knjigo. Dejansko gre bolj za reševanje finančne situacije zdravstvenih domov kot za reševanje prekomernih obremenitev zdravnikov.

Model nagrajevanja, sprejet z aneksom 2   predstavljata kršitev 10.a člena KPZZ, saj začetek nagrajevanja veže na preseganje 1995 GK, namesto 1.500 kot to opredeljuje Modra knjiga.

10.a člen KPZZ zahteva fleksibilno nagrajevanje za prehodno obdobje (do dejanske realizacije Modre knjige) že pri preseganju 1500 GK. Meja 1895 količnikov predstavlja prehodno maksimalno dovoljeno preseganje standarda iz Modre knjige ob pogoju, da se že nad 1500 GK izplačuje variabilni del plače. Splošni dogovor je torej standard 1500 GK iz Modre knjige in z njimi povezane pravice zdravnikov preprosto dvignil na 1895, kar je v nasprotju s KPZZ.

Aneks zahteva podaljšanje ordinacijskega časa ambulant. Besedilo aneksa po eni strani zahteva, da je podaljšanje delovnega časa sorazmerno višini dodatnih sredstev, po drugi pa da mora znašati najmanj eno uro mesečno oziroma po strokovni presoji. Zato iz sklepa ni dovolj jasno, kako naj bi se potrebno podaljšanje ordinacijskega časa izračunalo.

Z aneksom tudi ni podanih nobenih novih pravnih podlag glede višine, limitov in pogojev za izplačilo dodatka.

Z vidika samega nagrajevanja  so rešitve, ki jih ponuja Vlada z aneksom 2 bistveno manj ugodna od nagrajevanja, ki je bil po podpisu Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti v marcu 2017 zajet v Posebnem vladnem projektu.

Rešitve sedanje Vlade pomenijo torej bistven korak nazaj glede na že realizirane poskuse urejanja razmer na primarnem nivoju po podpisu sporazuma med Vlado in FIDES-om o začasni zamrznitvi stavkovnih aktivnosti, tako glede samega opredeljevanja pacientov kot tudi glede nagrajevanja tistih, ki so pripravljeni pristati na preseganje normativa in predstavljajo kršitev 10.a člena KPZZ .

FIDES bo po sklepu Glavnega odbora iz 3. redne seje z dne 03.07.2019 nadaljeval z aktivnostmi po začrtani poti, torej vztrajanju na sklepu XXVIII. Letne konference FIDES o doslednem delu po standardih in normativih kot pravici zdravnika. Tisti zdravniki, ki so v začasnem obdobju do zapolnitve kadrovskih vrzeli pripravljeni delati več, pa morajo biti po 10.a členu KPZZ seveda ustrezno nagrajeni.

                                                      

                                                                                                                                                             PODPREDSEDNIK FIDES:

                                                                                                                                                                 Janusz Klim, l.r.

 

V Ljubljani, 25.07.2019

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

03/09/2020

V zvezi z medijsko izpostavljeno javno obsodbo članov gibanja Zdravstvo.si prejemanju podkupnin in korupcije v zdravstvu, predvsem pa pozivu gibanja zdravniškim organizacijam, naj  »izprijena...

10/06/2020

V FIDES-u odločno protestiramo zoper poskuse diskreditacije zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja v DSO-jih v času krize. Obsojamo vpletanje politike v strokovno-etična vprašanja.  Predvsem...