21.09.2022| DOVOLJ NAM JE: Odziv FIDES na današnja medijska izvajanja ministrice za javno upravo in ministra za zdravje glede vabila na pogajanja

Dne 16.09.2022 smo s strani ministra za zdravje prejeli vabilo na pogajanja za sklenitev Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v torek 27. 9. 2022 ob 13.00 uri.

Na našo prošnjo ministru za zdravje za posredovanje pogajalskih izhodišč, da bi jih lahko proučili, ocenili in predstavili Glavnemu stavkovnemu odboru, smo tri dni kasneje prejeli vladna izhodišča, ki glede pogajanj za posebni tarifni del KPZZ vsebujejo le dikcijo:

»a) Sprememba uvrstitev v plačne razrede na delovnih mestih v plačni skupini E – podskupini E1

Z namenom izboljšanja plačnega izhodišča za tako imenovane mlade zdravnike se  predlaga dvig plačnih razredov zdravnikov na začetku karierne poti (kot npr. zdravniki  brez specializacije oz. zdravniki po opravljenem sekundariatu, zdravniki specializanti).«

Glavni stavkovni odbor FIDES je po obravnavi prejetih vladnih izhodišč ocenil, da le-ta niso primerna osnova za pogajanja. Po potrditvi sklepa Glavnega stavkovnega odbora o napovedi stavke na izredni letni konferenci smo danes (21.09.2022) po novinarski konferenci FIDES z Ministrstva za javno upravo prejeli predlog Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za odpravo posledic draginje, ki je bil izpogajan na seji pogajalske komisije vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, na kateri pa predstavniki FIDES-a zaradi priprav na izredno letno konferenco nismo prisostvovali.

Predlog dogovora predvideva realizacijo 2. točke Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti (številka 101-12/2016/149 z dne 5. 12. 2016) na način, da se črta omejitev 57. plačnega razreda kot najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči na delovnih mestih in v nazivih v plačnih podskupinah od C1 do K1.  Iz vsebin dogovora je mogoče razbrati, da bo za realizacijo dogovora potrebna sprememba zakonodaje  s črtanjem drugega odstavka 7. člena ZSPJS.

Za realizacijo dogovora je torej najprej potrebna sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, zato je medijsko zavajujoče današnje nastopanje obeh ministrov, da FIDES a priori odklanja pogajanja.  Brez ustreznih pravnih podlag namreč pogajanja niso možna.

Glede na uradno napoved splošne zdravniške stavke stavke, ki je bila naslovljena na Vlado po včerajšnji izredni letni konferenci FIDES, je Vlada po zakonu dolžna pristopiti k reševanju stavkovnih zahtev s pogajanji z namenom, da se odprta stavkovna vprašanja rešijo pred začetkom stavke in sicer glede zahtev, v zvezi s katerimi je napovedana stavka.

FIDES ne odklanja pogajanj. Prav nasprotno, pričakujemo vabilo na čimprejšnji začetek pogajanj, predvsem v izogib stiskam zdravnikov in bolnikov, ki bi jih lahko stavka povzročila.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

22/11/2022

Glavni stavkovni odbor  FIDES se je na današnji seji seznanil s potekom pogajanj in rezultati ankete, izvedene med članstvom v zadnjih dneh.

Po oceni FIDES-ove pogajalske skupine so...

19/10/2022

Podpis zavezuje vlado, da bo resno pristopila h korenitim reformam in jih najkasneje do 1. aprila 2023 predstavila bolnikom, zdravnikom in drugim zaposlenim v zdravstvenem sistemu. "Vrsto let smo...